PSYKOLOGIENS GENSTAND OG  HISTORIE 2010
9. Forelæsning

 Top   Næste

 

Mandag 4. 10:  Behaviorisme.  Watson, McDougall, Tolman og Hull.

 

Forberedelse: Læs B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology, Thomson Wadworth kapitel 12 (Watson, McDougall) + 13 (kapitelstart, Tolman, Hull). 

 

Synopsis: 

Willilam James bidrag, herunder James-Lange teorien om emotioner. Thorndikes instrumentelle og Pavlovs klassiske betingning:  Operativ handling versus signalindlæring og stimulussubstitution.   Interspacemodellen og distinktionen mellem mening og funktion.   John Dewey om refleksbegrebet.. Jacques Loebs tropisme versus H.S. Jennings spontane adfærd.   John B. Watson og behaviorismen.  Den emotionelle betingning af Lille Albert.  Watson fra skandale til reklameindustri.  William McDougalls purposive behaviorisme og psykologiens hovedbrudlinie.

 

Uddybende materiale:

 

William James: Principles of Psychology (1890)

William James: What pragmatism means (1906)

William James: Stream of Consciousness fra Principles of Psychology (1890)

William James: What is an emotion? (1884)

Carl Georg Lange: The Mechanism of the Emotions (1885/1912) - engelsk oversættelse af passage fra Langes: Om Sindsbevægelser (1885).

 

John Dewey: The Reflex Arc Concept in Psychology (1896)

 

Ivan P. Pavlov: Conditioned Reflexes (1927)

 
John B. Watson: Psychology as the Behaviorist views it (1913)
John B. Watson & Rosalie Rayner: Conditioned Emotional Reactions (1920) - LilleAlbert
Diskussionen mellem John B. Watson og William McDougall (1929)
 
Spørgsmål:
23. 
Beskriv Thorndikes eksperiment med katte og den indlæringskurve som han fandt.  Gengiv de to forskellige love til forklaring af adfærdsændringer, som han fremsatte.  [Den ene rummer to principper - husk dem begge!]
24. 
Gør rede for Pavlovs klassiske betingningeksperiment.  Brug de tekniske betegnelser for stimuli og responser.  Forklar endvidere hvad spontan genopdukken (spontaneous recovery) og eksperimentelle neuroser går ud på.
25.  B.F. Skinner mener, at der er to forskellige slags betingning, hvor Thorndike og Pavlov repræsenterer hver sin slags.  Gør rede for de to slags og tag iøvrigt Skinners egen betingning med.
26. Hvad er hovedpunkterne i John B. Watsons behavioristiske manifest fra 1913?  Hvem for eksempel er manifestet en kritik imod?
27.  Gennemgå og forklar John B. Watsons og Rosalie Rayners betingningseksperiment fra 1920 med lille Albert.  Hvordan hører en dreng ved navn Peter med i historien?
28.  Giv og beskriv kort de fem kendetegn som William McDougall opregner for formålsrettet adfærd (Purposive behavior)
 
Forelæsningens powerpoints
kan til forelæsningen hentes her:
 
 
Billedmateriale: