PSYKOLOGIENS GENSTAND OG  HISTORIE 2010
3. Forelæsning

Top   Næste

 

Mandag 13. 9: Bruddet med det aristoteliske verdensbillede. Galilei og fysikkens gennembrud. Det psyko-fysiske problems fødsel.  Den klassiske filosofi fra Hobbes og Descartes til Hume og Kant.

 

Forberedelse: Læs B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology, Thomson Wadworth,  4 + 5 (Hobbes, Locke, Berkeley, Hume) + 6 (Spinoza, Leibniz, Kant).

 

Synopsis: 
Matematikeren Galilei modbeviser Aristoteles og fælder det aristoteliske verdensbillede.  Empirismen genopvækker Demokrits atomisme, der til gengæld åbner for det erkendelsesteoretiske og det psyko-fysiske problem.  Thomas Hobbes lægger ud med et radikalt mekanisk materialistisk standpunkt.  Descartes insisterer på en plads for sjælen i en psyko-fysisk idealisme.  John Locke afviser Descartes forestilling om medfødte ideer, der er intet i sindet, der ikke først var i sanserne.  Rigtigt siger G. W. Leibniz, undtagen sindet selv.  Leibniz og Spinoza kommer med alternativer til Descartes' psyko-fysiske interaktionisme.  George Berkeley demonstrerer mod Locke, at distinktionen mellem primære og sekundære sansekvaliteter er uholdbar.  For Berkeley fører dette frem til et anti-materialistisk gudsbevis, men for David Hume fører det til et skeptiscistisk lavpunkt for den menneskelige erkendelse. Kants kopernikanske revolution 'løser' Humes skeptiscistiske problem, men lukker også den spirende eksperimentelle psykologi ned, der er startet med Tetens.

 

Uddybende materiale:

 

Her er nogle af de originale hovedværker:

Aristoteles Fire Årsager
Aristoteles Om hukommelse og Erindring
Aristoteles: De Anima
 
Engelsteds powerpoint serie Skolen i Athen
 

Thomas Hobbes Leviathan

Descartes om metoden
John Locke An Essay Concerning the Human Understanding
George Berkeley A New Theory of Vision
George Berkeley Three dialogues between Hylas and Philonous
David Hume An Inquiry Concerning Human Understanding
 
Her er den klassiske filosofi i en ultrakort form:
Klassisk Filosofi Ultrakort Version
 
Her er hele historien i en populistisk men også lang og grundig form:
Engelsteds animerede powerpoint serie: Det skæve Tårn.
(Obs! Virker desværre ikke på en Mac. Sorry!)
 
Her er nogle udvalgte særligt relevante afsnit:
Det skæve Tårn 11: Thomas Hobbes. Lokomotion and lokal bevægelse. Den finale årsag og den effektive årsag.  Forskellen mellem Aristoteles' og Galileis verdensbillede.
Det skæve Tårn 12: Hobbes grundlægger en ny psykologi efter Galileis opskrift: materialistisk, elementistisk og mekanistisk.    Hobbes' forklaring af perception, erindring og fantasi..  Det store sansebedrag.  Drift, hedonisme og egoisme.
Det skæve Tårn 15-19:  Descartes filosofi.
Det skæve Tårn 27: Locke om den menneskelige erkendelse.  Inspirationen kommer fra Descartes, men Locke afviser forestillingen om medfødte ideer.
Det skæve Tårn 28:  Locke: Sindet er som et blankt stykke papir.  Al erkendelse kommer fra erfaringen. Der er intet i sindet, der ikke først var i sanserne.  Om simple og komplekse ideer. Om refleksion. Om beskuelse og hukommelse. Om sprog og abstraktion.
Det skæve Tårn 30:  Locke: Der må skelnes mellem primære og sekundære sansekvaliteter.  De første fortæller om verdens faktiske (fysiske) beskaffenhed.  De sidste er sindets egne subjektive frembringelser.
Det skæve Tårn 47: Berkeleys 'A New Theory of Vision' og argumenterne for, at der ingen primære sansekvaliteter findes.  Det vil sige, at ingen fysiske egenskaber er direkte givet for erkendelsen.
 
Spørgsmål:
6.  Beskriv hvordan den aristoteliske videnskab og Galileis og Newtons nye videnskab baserer sig på  forskellige forestillinger og forstår verden forskelligt.  Og gør rede for, hvordan du mener psykologien er placeret imellem dem.
7.  Forholdet mellem sjæl og legeme var et kerneproblem for rationalisterne.  Beskriv og sammenlign Descartes', Spinozas og Leibniz' positioner med angivelse af styrke og svagheder, som du ser dem.
8.  Distinktionen mellem primære og sekundære sansekvaliteter er central i empirismen fra Demokrit og Galilei til Locke.  Begrund distinktionen og giv en beskrivelse af forskellen mellem primære og sekundære sansekvaliteter. Berkely afviser distinktionen; bekriv med hvilke argumenter. 
9.  Hvad går Kants kopernikanske revolution ud på?  Beskriv hans argumentation, og angiv hvilken rolle Hume og Leibniz spiller i Kants omvending.
 
Forelæsningens powerpoints
kan til forelæsningen hentes her:
 
 

Billedmateriale: